Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

22 Май 2023 | 15:15 Прочетена: 46

На основание чл.129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 61 от АПК съобщаваме, че със заповед № РД-15-305/19.05.2023 г. е одобрена специализирана план схема към действащия подробен устройствен на гр. Етрополе за изграждане наНов подземен кабел НН за външно  електрозахранване на „Филиал за спешна медицинска помощ”, находящ се в УПИІ І-„МБАЛ и Медицински център”, кв. 16, гр. Етрополе, преминаващ през имоти общинска  собственост.  

            Схемата с издадената заповед е изложена в Общинската администрация, в Дирекция „УРТ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00ч.

            На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от поставяне и публикуване на съобщението, заинтересуваните имат право да обжалват издадената заповед с жалба, чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.

                                  

                                  

 

   (публикувано  на 22.05.2023 г.)                    Ст.специалист “РпиОД”

                                                                                 /Хр. Дочева/

 

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?