Категории

ЗАСЕДАНИЕ №41 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕТРОПОЛЕ 26.01.2023 г

19 Януари 2023 | 10:14 Прочетена: 70

 

ЗАСЕДАНИЕ №41 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕТРОПОЛЕ

26.01.2023 г. (четвъртък), 17.30 часа

Малък салон на Народно читалище „Т. Пеев - 1871”– втори етаж

 

        ДНЕВЕН РЕД:

 1.    Предложение относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Етрополе, ВхОБС – 19/17.01.2023 г.

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

            2. Предложение относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  №13 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Етрополе, ВхОБС – 9/16.01.2023 г.

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

            3. Предложение относно: Приемане на Общински план за младежта за 2023 година, ВхОБС – 12/16.01.2023 г.

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

4. Предложение относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Етрополе и на неговите комисии за периода 01.07.2022-31.12.2022 г., ВхОБС – 5/12.01.2023г.

Вносител: Христо Андреев -  Председател на Общински съвет - Етрополе

5. Предложение относно: Избор на проверител-дипломиран експерт счетоводител /регистриран одитор за извършване на задължителен независим финансов одит на Годишния финансов отчет на Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Ал. Герчев“ – Етрополе ЕООД, гр. Етрополе, за 2022 г., ВхОБС-11/16 .01.2023г.

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

6. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, Продажба на УПИ II – 2017, находящ се в квартал 162 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-13/16 .01.2023г.  

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

  7. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, Продажба на УПИ III – 2017, находящ се в квартал 162 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-14/16 .01.2023г.  

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

 8. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, Продажба на УПИ XVII93, находящ се в квартал 220 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-15/16.01.2023г.  

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

 9. Предложение относно:  Разпореждане с имот – частна общинска собственост,  Продажба на имот № 27632.67.660, находящ се в землището на гр. Етрополе,  ВхОБС-16/16 .01.2023г.  

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

         10. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, Продажба на УПИ I – 2017, находящ се в квартал 162 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-17/16 .01.2023г.

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

         11. Предложение относно: Отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване, ВхОБС-18/16.01.2023г.  

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

 

12. Предложение относно: Кандидатстване на Община Етрополе по Процедура чрез директно предоставяне на средства BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ от Националния план за възстановяване и устойчивост, ВхОБС-4/12 .01.2023г.  

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

13. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Гена Николова Младенска, ВхОБС- 6/12.01.2023 г.

Вносител: Христо Андреев – Председател на Общински съвет - Етрополе  

14. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Марин Стоянов Стефанов, ВхОБС- 20/17.01.2023 г.

Вносител: Христо Андреев – Председател на Общински съвет - Етрополе

 

 Христо Андреев:  /п/      

 Председател на Общинския съвет

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?