Категории

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ СЕ СЪСТОЯ В ЕТРОПОЛЕ

17 Януари 2023 | 10:06 Прочетена: 46

Информационна среща с председатели на сдружения на собствениците и домоуправители на многофамилни жилищни сгради по повод отварянето на Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване  на жилищния сграден фонд – Етап I”, финансиран по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, се състоя в Мултифункционалната зала на НЧ „Тодор Пеев – 1871“ в Етрополе. Срещата беше организирана от община Етрополе и на нея присъстваха всички заинтересовани лица, които пожелаха да се запознаят с изискванията за кандидатстване по процедурата.  

            Програмата обхваща дейностите по енергийно обследване на жилищните сгради, съставяне на технически паспорт, проектиране и изпълнение на СМР по въвеждане на енергоспестяващите мерки, обясни зам.-кметът Росица Христова. За разлика от предходната програма, по настоящата процедура се изисква сдруженията на собствениците да заплатят за изготвянето на енергийно обследване и технически паспорт на сградата, с които е задължително да се кандидатства. След одобрение на проектите средствата, които са вложени от живеещите, се възстановяват на 100%“. Срокът за кандидатстване по процедурата е до 31 май 2023 година.

            Началник отдел „Европейски фондове, проекти и програми“ в община Етрополе Ивайло Иванов обясни на всички присъстващи, че са допустими всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999г., в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Сградата следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища. Допустимо е да се кандидатства и за отделен вход или блок-секция/група от блок секции.

            Допустими кандидати по настоящата процедура са Сдружения на собствениците (СС), регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост, в партньорство с общинската администрация на общината, където се намира сградата.

            Сдруженията на собствениците следва не по-късно от 10.05.2023г. да подадат в общинската администрация Заявление за участие по образец, с приложени към него обследване за енергийна ефективност и технически паспорт на сградата, както и документите от проведените общи събрания за създаване на СС и вземане на решение за кандидатстване.

Община Етрополе ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление и отчитане.

            Както вече беше споменато, задължително условие за кандидатстване по програмата е наличието на обследване за енергийна ефективност и технически паспорт, които се заплащат от собствениците. Цената за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и технически паспорт е 6,28 лв. с ДДС за кв.м.

ВАЖНО!!! Разходите за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и технически паспорт са допустими по програмата и ще бъдат възстановени на собствениците след одобрение на проекта.

За кандидатстване по настоящата програма се изисква 100% съгласие от собствениците. Когато сдружението не е учредено от всички собственици, всички нечленуващи собственици заявяват съгласието си с отделна декларация по образец.

При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, собствениците на тези обекти ще се третират като получатели на минимална помощ (de minimis) съгласно Закона за държавните помощи. Тези собственици следва да представят Декларация за държавни/минимални помощи.

 

Дейностите, които са допустими за финансиране, са:

●Подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

●Топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);

●Изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата;

●Ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата;

●Ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление;

●Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки;

●СМР, които са предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата и са необходими за въвеждане на сградата в експлоатация;

●СМР, свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградата;

●СМР, свързани с осигуряване на пожарна безопасност, ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда).

 

Няма да се финансират:

●Подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти;

●Подмяна на асансьори с нови или втора употреба;

●Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти;

●Изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата;

●Ремонт и подмяна на ВиК инсталации.

 

 

За повече информация и съдействие при подготовката на документите можете да се обърнете към отдел „Европейски фондове, проекти и програми“ в Община Етрополе.

Пл.“Девети септември“ №1, ет.3, стая 313;

Тел: 0720/68252

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?