Категории

Община Етрополе спечели проект

16 Януари 2023 | 15:02 Прочетена: 56

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

 Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,

процедура  BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет,

проект BG05SFPR002-2.002-0014-C01 Укрепване на общинския капацитет на община Етрополе


 

 

Община Етрополе спечели проект Укрепване на общинския капацитет на община Етрополепо процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 към Министерството на труда и социалната политика.

 

            На 10.01.2023г. Община Етрополе подписа Административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект BG05SFPR002-2.002-0014-C01 Укрепване на общинския капацитет на община Етрополе“ по процедура  BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет”,  финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

       Проектните дейности стартират на 01.02.2023г. и са за период от 6 месеца. Общата стойност на отпуснатите финансови средства е в размер на 14 805,99 лева.

       Проектното предложение е насочено към оказване на интегрирана подкрепа на община Етрополе в изпълнението на правомощията и по Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за лична помощ. 

        Главната цел на проекта е подкрепа за реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на капацитета на община Етрополе.

        Специфични цели:

-          Осигуряване плавно и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ;

-           Ускоряване предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението;

-          Развиване и утвърждаване на сътрудничеството на общинско ниво по планирането и предоставянето на социалните услуги.

Очакваните резултати от реализация на проекта са:

-           Ще се улесни изпълнението на националните ангажименти, произтичащи от Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН за включване на мерки за идентифициране и премахване на всякакви пречки и прегради пред достъпността, в частност по отношение на сгради и всякакви други открити и закрити съоръжения;

-          Модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила;

-          Ще се гарантира изпълнението на държавната политика за предоставяне на лична помощ на хора с увреждания, на политиката в областта на социалните услуги, както и недопускане ограничаването на права на българските граждани с увреждания;

-          Формиране на адекватен капацитет на местно ниво за организацията, предоставянето, контрола и мониторинга на социалните услуги;

-          Ефективно и ефикасно изпълнение на служебните задължения;

-          Повишаване на мотивацията на служителите;

-          Усъвършенстване на знанията и практическите умения;

-          Повишаване на капацитета на служителите за планиране и прилагане на стратегически документи и нормативна база.

 

 

 

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?