Категории

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ Тридесет и осмо заседание на 24.11.2022 г.

21 Ноември 2022 | 11:18 Прочетена: 49

 

Тридесет и осмо заседание на  24.11.2022 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в Малкия салон на Народно читалище „Т. Пеев - 1871”– втори етаж при следния

 

                                                                ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

            1. Предложение относно: Увеличаване на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение проф. д-р Александър Герчев - Етрополе“ ЕООД /Болницата/ чрез апортна вноска на вземане на Община Етрополе, ВхОБС-265/16.11.2022 г.

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

2. Предложение относно: Промяна в размера на основните бюджетни взаимоотношения на общината с централния бюджет за 2022 г. в частта на целевата субсидия за капиталови разходи, ВхОБС-270/21.11.2022 г.

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

3. Предложение относно:  Актуализация на Програма за управление и разпореждане с

имоти – общинска собственост през 2022 година, ВхОБС-262/16.11.2022 г.

4. Предложение относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска     собственост,  находящ се на първия  етаж от двуетажна сграда –Арнаудова къща, кв. 94 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-263/16.11.2022 г.

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

5. Предложение относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общински 

поземлен фонд, по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, ВхОБС-264/16.11.2022 г.

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

6. Предложение относно: Предоставяне под наем на общински  имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2022/2023 г. и определяне на цени за ползването им, ВхОБС-253/11.11.2022 г.

Вносител: Христо Андреев - Председател на Общинския съвет

7. Предложение относно:  Ново обсъждане на Решение №490 от 31.10.2022 г. /Протокол №37/на Общински съвет–Етрополе, относно Отдаване под наем на обект „Кухня“ с полезна площ от 270 кв.м., представляваща  реално  обособена  част от  обект  „Кухня  със столова“, находящ се в УПИ I – „За СОУ“, кв. 50, гр. Етрополе,  ВхОБС-268/17.11.2022 г.

Вносител: Христо Андреев - Председател на Общинския съвет

8. Предложение относно: Ново обсъждане на Решение №495  от 31.10.2022 г. /Протокол №37/ на Общински съвет – Етрополе, относно допускане на изменение на действащия План за застрояване за поземлен имот № 27632.132.041-„Мемориален парк” по КККР на гр. Етрополе и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешаване изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот  №27632.132.4 по КККР на  гр. Етрополе, ВхОБС-266/17.11.2022 г.

 Вносител: Христо Андреев - Председател на Общинския съвет

9. Предложение относно: Кандидатстване на Община Етрополе по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ , ВхОБС-255/14.11.2022 г.

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

10. Предложение относно: Определяне на представител на Общински съвет-Етрополе в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България и на член на Сдружение „Национална асоциация на председателите на общински съвети в Република България“, ВхОБС-259/15.11.2022 г.

Вносител: Боряна Керемидска-Председател на постоянната комисия по Административно управление и обслужване на населението

 

Христо Андреев /п/

Председател на Общинския съвет

 

 

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?