Категории

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ – ЕТРОПОЛЕ ПРОВЕДЕ СВОЕТО ТРИДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ

09 Ноември 2022 | 14:57 Прочетена: 239

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ПП БСП ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ И БОРЯНА КЕРЕМИДСКА ДЕМОНСТРАТИВНО НАПУСНАХА ЗАЛАТА

Общинският съвет – Етрополе проведе своето тридесет и седмо редовно заседание. То започна с първа точка – полагане на клетва от новообявения общински съвет Младен Недков. Промени в дневния ред бяха направени като бе добавена една допълнителна точка относно одобряване на задание по чл.125 от ЗУТ и разрешаване изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия – Два броя Електрокабелни линии – 20 KV  в обхвата на поземлени имоти, общинска собственост в землището на с. Рибарица и гр. Етрополе.  
Втора точка от дневния ред бе приета с 17 гласа „за“ относно промени в поименния състав и ръководството на постоянни комисии на Общински съвет – Етрополе.
I.    Изменя т. 2 от Решение №28 от 30.12.2019 г. /Протокол №3/ на Общински съвет-Етрополе, изм. с Решение №444 от 28.06.2022 г. / Протокол №33/  като следва:
1. Избира Младен Иванчев Недков за член на Постоянна комисия за развитие на икономическите дейности, промишленост, транспорт, приватизация, екология, водно стопанство, гори, селско стопанство, европейски програми, на мястото на Васил Стоев Василев.
 
II.Изменя т. 4 от Решение №28 от 30.12.2019 г. /Протокол №3/ на Общински съвет-Етрополе, изм. с Решение №444 от 28.06.2022 г. / Протокол №33/  като следва:
1. Освобождава Христо Цветанов Андреев като член на Постоянната комисия за работа с младежта, развитие на спорта и туризма, интеграция на ромите и други малцинствени групи.
2.Избира Младен Иванчев Недков за член на Постоянната комисия за работа с младежта, развитие на спорта и туризма, интеграция на ромите и други малцинствени групи.
3. Избира Тошко Кирилов Стоев за член на Постоянната комисия за работа с младежта, развитие на спорта и туризма, интеграция на ромите и други малцинствени групи, на мястото на Васил Стоев Василев.

III.Изменя т. 5 от Решение №28 от 30.12.2019 г. /Протокол №3/ на Общински съвет-Етрополе, изм. с Решение №444 от 28.06.2022 г. / Протокол №33/ като следва:
1. Освобождава Христо Цветанов Андреев като Председател и член на Постоянната  Комисия по просвета, култура, вероизповедания;
2. Освобождава Мила Костадинова Манчева като член на Постоянната комисия по просвета , култура, вероизповедания;
3. Избира Мила Костадинова Манчева за Председател на Постоянната комисия по просвета, култура, вероизповедания;
4. Избира Тошко Кирилов Стоев за член на Постоянната комисия по просвета, култура, вероизповедания;

Трета точка от дневния ред бе приета с 17 гласа „за“ относно отчет на бюджета на Община Етрополе към 30.06.2022 г. Размерът на бюджета за отчетения период е 9 356 378 лв.
Единодушно бе гласувана следващата точка от дневния ред относно определяне размера на възнаграждението на Председателя на Общински съвет – Етрополе.
Общинският съвет-Етрополе взе решение за избиране на управител на „МИР-И“ ЕООД.
Със 17 гласа „за“ се прие точка шест относно приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Етрополе 2020-2025 г.
Следващата точка от дневния ред относно отмяна на Решение №456/28.07.2022 г., Протокол № 34 на Общинския съвет-Етрополе и приемане на Програма за финансово подпомагане на студенти от Община Етрополе, бе  гласувана със 17 гласа „за“.
Със 17 гласа „за“ бе приет и анализът на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Етрополе. Той представя състоянието на образователната система в Община Етрополе през учебната 2022/2023 г. и възможностите на детските градини и училищата за реализиране на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.
Девета точка от дневния ред бе приета от всички общински съвеници относно актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г., със следния имот:
§ 1.В Раздел III ,,Описание на имотите, който Община Етрополе има намерение да предостави под наем , към т. 3. 1. ,,Отдаване под наем на нежилищни имоти- общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг или конкурс, се добавя нова подточка, както следва:

 ,,3.1.3.Недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ:  помещение за Ученически бюфет, с площ от 26 (двадесет и шест) кв.м., находящ се на първия етаж в СУ ,,Христо Ясенов‘‘(централен корпус), кв. 50 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, актуван с АОС № 822/08.05.2009 г.

§ 2. В Раздел IV. „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да  извърши  разпореждане“, към т. 4.4. „Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически чрез продажба на общинските части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици или други общински имоти/“, се добавя нова подточка, както следва:  
„4.4.11. Реална част в размер на  2 /два/ кв.м. от застроен урегулиран поземлен имот  /УПИ/ ХI – 242, квартал 24 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 377 кв.м., актуван с АЧОС № 3471/08.09.2022 г.“     
По точките 10 и 11 всички общински съветници гласуваха „за“ относно разпореждане с имоти частна-общинска собственост.
Точка 12 от дневния ред относно отдаване под наем на обект „Кухня“ с полезна площ от 270 кв.м., представляваща реално обособена част от обект „Кухня“ със столова“, находящ се в УПИ I – „За СОУ“ кв. 50, гр. Етрополе в СУ „Христо Ясенов“, където се хранят над 320 ученици от общината, общинските съветници отмениха основното предложение и удължиха срока на договора до края учебната 2022/2023 година, за да се гарантира, че учениците безпроблемно ще получават храна в ученическата трапезария до следващата година. По време на гласуването общинският съветник и водач на групата на ПП БСП Владимир Александров демонстративно напусна заседанието, след като изрази мнение, че това решение няма правно основание, за което той да даде гласи си. След отрицателен вот на Боряна Керемидска от групата общински съветници на ПП БСП, тя също напусна заседанието със същите мотиви.
Със 15 гласа „за“ бе приета следващата тринадесета точка от дневния ред относно актуализация на програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година.
§ 1.В Раздел III ,,Описание на имотите, който Община Етрополе има намерение да предостави под наем‘‘, към т. 3. 1. ,,Отдаване под наем на нежилищни имоти - общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг или конкурс, се добавя нова подточка, както следва:
,,3.1.4.   Реална част  от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ обект „Лекарски кабинет и манипулационна“ с полезна площ от 46.44 /четиридесет и шест 0.44/ кв.м., находящ се на територията на стадион „Чавдар“ и по конкретно под трибуна  запад – 1 в УПИ IV – „Спортен терен“, квартал 86 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, актуван с АОС № 2908/12.08.2019 г.“
Единодушно бе приета и следващата точка относно допускане изменение на действащия подробен устройствен план на гр. Етрополе в частта на УПИ VII- „Детски дом“, кв. 167.
Точка петнадесета бе приета относно Разрешаване изработване на подробен устройствен план-план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 27632.66.267, м. „Котката“ по кадастралната карта и кадастрални регистри за неурбанизираната територия на гр. Етрополе.
Следващата шестнадесета точка от дневния ред бе приета с единодушие относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 05147.160.539 по КККР на с. Бойковец, м. „При дома“.
Общински съвет-Етрополе прие допускане на изменение на действащия План за застрояване за поземлен имот №27632.132.041-„Мемориален парк“ по КККР на гр. Етрополе и Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешаване изработване на подробен устройствен план-план за застрояване за поземлен имот №27632.132.4 по КККР на гр. Етрополе.
Осемнадесета точка от дневния ред бе приета  с 15 гласа „за“ относно кандидатстване на Община Етрополе по процедура чрез подбор на проекти  BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Точка деветнадесета от дневния ред бе приета с 15 гласа „подкрепям“ относно кандидатстване на Община Етрополе по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“.
Следващата двадесета точка от дневния ред, касаеща кандидатстване на ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ по процедура чрез подбор на проекти BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., бе приета от всички присъстващи съвеници.
Двадесет и първа точка от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“ относно Кандидатстване на Община Етрополе по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
Двадесет и втора точка от дневния ред, касаеща кандидатстване на Община Етрополе пред Фонд „Социална закрила“ с проектно предложение „Закупуване на автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Етрополе“  и осигуряване на съфинансиране по проекта, бе приета без против и въздържали се.
Последната точка от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“ относно одобряване на задание по чл.125 от ЗУТ и разрешаване изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия – Два броя Електрокабелни линии – 20 KV  в обхвата на поземлени имоти, общинска собственост в землището на с. Рибарица и гр. Етрополе.  

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?