Категории

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕТРОПОЛЕ

02 Август 2022 | 11:56 Прочетена: 138

На заседанието на 28.07.22 г. общинските съветници приеха Програма, чрез която ще се финансира обучението на студенти от община Етрополе

 

На 28 юли Общинският съвет - Етрополе проведе своето тридесет и четвърто редовно заседание. Промяна в дневния ред бе направена с добавяне на допълнителна точка девет относно приемане на Програма за финансиране на студенти от община Етрополе. От заседанието по уважителни причини отсъстваха Васил Стоев, Янка Цветкова и Христо Андреев.

Първа точка от дневния ред относно приемане на Отчет на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2021 г., бе приета с 14 гласа „за“.

Следващата точка втора относно  Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Етрополе  2021-2026 г., бе приета от всички общински съветници.

Точка три от дневния ред бе приета с 14 гласа „за“ относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Етрополе и на неговите комисии за периода  01.01.2022-30.06.2022 г.

Четвърта точка от дневния ред бе приета единодушно относно Приемане на отчет за изпълнение на Решенията от Общинския съвет-Етрополе за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

Пета точка относно Включване на СУ „Христо Ясенов“-гр. Етрополе, ОУ „Христо Ботев“-гр.Етрополе и ОУ „Христо Ботев“ - с.Лопян в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2022/2023 година, бе приета от 13 общински съветници. Без право на участие в гласуването бе г-жа Мила Манчева като директор на СУ „Христо Ясенов“ – гр. Етрополе.

Шеста точка, касаеща Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година, също бе приета с единодушие.

Следващата точка седем от дневния ред бе приета с 14 гласа „за“ относно Предоставяне за възстановяване на земеделски земи от ОПФ на основание §27, ал.2, т.1, от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ, поземлен имот с идентификатор 87391.151.13, бе приета с 14 гласа „за“ от Общинския съвет – Етрополе.

Точка осем във връзка с Предоставяне за възстановяване на земеделски земи от ОПФ на основание §27, ал.2, т.1, от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ, поземлен имот с идентификатор 62582.75.1, се прие от всички членове на Общинския съвет.

            Toчка девет, която бе добавена към дневния ред като допълнителна, във връзка с приемане на Програма за финансиране на студенти от община Етрополе, бе гласувана с 10 гласа „за“, 2 гласа „против“ /Владимир Александров и Боряна Керемидска от Групата на общински съветници на ПП БСП/ и 2 гласа „въздържал се“/ Ивайло Георгиев и Лъчезар Лазаров от Групата на общински съветници на ПП БСП/

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?