Категории

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕТРОПОЛЕ

20 Май 2022 | 15:11 Прочетена: 22

 

През месец май общински съвет – Етрополе проведе своето редовно заседание. Преди заседанието клетва като общински съветник положи Николой Николов от Местна Коалиция Етрополе. Господин Николов заема мястото на д-р Владимир Китов, който бе подал заявление за напускане на Общинския съвет. Към предварителния дневен ред бе добавена допълнителна точка относно определяне на представител на Община Етрополе за участие в комисия за изработване на областна аптечна мрежа.

 

Първа точка от дневния ред бе приета единодушно относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Етрополе.

 

Следващата точка втора от дневния ред късаеща  определяне на представител на Община Етрополе за участие в комисия за изработване на областна здравна карта. За представител на Община Етрополе бе избрана д-р Галя Василева-управител на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“.

 

Трета точка от дневния ред бе приета с 16 „гласа“ за относно приемане на годишния финансов отчет на „МБАЛ Проф. д-р Александър Герчев“ Етрополе“ ЕООД за 2021г.

 

Точка четири от дневния ред бе приета единодушно относно приемане на годишния финансов отчет на  „Медицински център I  -  Етрополе“ ЕООД за 2021г.

 

Следващата точка от дневния ред относно актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2022 г. бе прието единодушно. С това решение се актуализират следните имоти:

 

  § 1. В Раздел IV – „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да  извършва  разпореждане“, към  т. 4. 1. „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажби, по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чрез провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавят нови подточки, както следва:

 

 „4.1.9. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХIV – 226, квартал 24 по подробния устройствен план на с. Лъга, целият с площ от 996 /деветстотин деветдесет и шест/ кв.м., актуван с АОС № 3225/25.11.2021 г.

 

 4.1.10.  Поземлен имот с идентификатор 27632.642.7, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Баш Самоков“, НТП “За друг вид застрояване“ с площ от 1226 /хиляда двеста двадесет и шест/ кв.м., актуван с АЧОС № 3241/24.03.2022 г.

 

 4.1.11.   Поземлен  имот с идентификатор  27632.642.9,  находящ  се  в землището на гр.  Етрополе,  местност „Баш Самоков“,   НТП   “За друг вид застрояване“  с площ от  346  /триста четиридесет шест/ кв.м., актуван с АЧОС № 3239/24.03.2022 г.

 

4.1.12. Поземлен  имот с идентификатор  27632.642.10,  находящ  се  в землището на гр.  Етрополе,  местност „Баш  Самоков“,  НТП  “За друг вид застрояване“ с площ от  1636  /хиляда шестстотин тридесет  шест/ кв.м., актуван с АЧОС № 3240/24.03.2022 г.

 

 4.1.13. Поземлен  имот с идентификатор  27632.642.40,  находящ  се  в землището на гр.  Етрополе,  местност „Баш Самоков“, НТП “За друг вид застрояване“ с площ от  2841  /две хиляди осемстотин четиридесет и един/ кв.м., актуван с АЧОС № 3238/24.03.2022 г.“

 

 § 2. В Раздел IV – „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да  извършва  разпореждане“, към  т. 4. 2. „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, без провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавят нови подточки, както следва:

 

            „4.2.8. Една втора идеална част  в размер на 347.50 /триста четиридесет и седем, 0.50/ кв.м. от застроен урегулиран поземлен имот /УПИ/  ХIV – 1697, квартал 165 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият от 695 кв.м., актуван с АОС № 439/15.04.2002 г.

 

            4.2.9. Застроен урегулиран поземлен имот / УПИ/ ХI – 1697, квартал 169 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 654 /шестстотин петдесет и четири/ кв.м., актуван с АОС № 510/20.05.2002 г.“    

 

§ 3.  В Раздел IV – „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да  извършва  разпореждане“, към  т. 4. 4. „Прекратяване на съсобственост  между Община Етрополе и физически или юридически лица, чрез продажба на общинските части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици  или други общински имоти, се добавя нова точка, както следва:.

 

„4.4.9. Реална част в размер на 42 /четиридесет и два/ кв.м. от урегулиран поземлен имот III – 205, квартал 24 по подробния устройствен план на с. Лопян, целият с площ от 565 кв.м., актуван с АЧОС № 3344/29.04.2022 г.“

 

 § 4. В Раздел V – „Описание на имоти, които общината има намерение да придобие в собственост и способи за нейното придобиване“, към т. 5.1. „Безвъзмездно прехвърляне на собственост от държавата, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост“, се добавя точка, както следва:

 

            „5.1.1. Апартамент № 10, находящ се във вход „Б“ на ЕПЖБ „Строител 2“,  УПИ I – ЖК и магазини, квартал 20 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, със ЗП от 46.30 кв.м., заедно с избено помещение № 10 и 2.10  % идеални части от общите части на жилищната сграда и правото на строеж, актуван с АДС № 5275/16.06.2017 г. на Областен управител на Софийска област.“

 

Точка шест от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно  разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ XIII – 1697, квартал 165 по ПУП на гр. Етрополе.

 

Седма точка от дневния ред бе приета единодушно относно разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ XX – 238, квартал 13 по ПУП на с. Рибарица.

 

Следващата точка осем бе приета с 16 гласа „за“ относно разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ  Х – 171, кв. 23 по ПУП на с. Брусен.

 

Девета точка от дневния ред бе приета единодушно относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част от УПИ IX – 179, квартал 13 по ПУП на с. Ямна.

 

Точка десет бе приета единодушно относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част от УПИ III – 19, квартал 5 по ПУП на с. Бойковец.

 

Следващата единадесета точка от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част от УПИ ХХV –116,  квартал 26 по ПУП на с. Рибарица.

 

Дванадесета точка от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част от УПИ I –394,  квартал 41 по ПУП на с. Лопян.

 

По точките 13,14 и 15 Общински съвет- Етрополе прие единодушно отпускане на парична помощ на лица в нужда.

 

Допълнителната точка от дневния ред относно определяне на представител на Община Етрополе за участие в комисия за изработване на областна аптечна мрежа. За представител бе определен д-р Цено Глогов.

 

 

 

 

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?