Категории

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ Тридесет и първо заседание на 26.04.2022 г. /вторник/ от 17.30 часа

19 Април 2022 | 13:31 Прочетена: 91

 Тридесет и първо заседание

 на  26.04.2022 г. /вторник/ от 17.30 часа

 в заседателната зала на Общинска администрациявтори етаж,

 при следния

 

 

     ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.    Предложение относно: Приемане на бюджета на Община Етрополе за 2022 година,  ВхОБС- 63/01.04.2022 г.

 

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

 

            2. Предложение относно: Приемане на годишния финансов отчет на „МИР-И“ ЕООД, гр. Етрополе за 2021г., ВхОБС-74 /08.04.2022 г.

 

Вносител: Пламен Патев -  Председател на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси

 

            3. Предложение относно: Обсъждане и приемане доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2021 г. на читалищата на територията на община Етрополе, ВхОБС- 73/08.04.2022г.

 

Вносител: Марин Маринов – Председател на Общински съвет - Етрополе

 

            4. Предложение относноПриемане на Отчет на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Етрополе за 2021 година и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Етрополе за 2022 година, ВхОБС - 77/13.04.2022г.

 

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

 

            5. Предложение относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмет на кметство, ВхОБС -78/18.04.2022г.

 

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

 

6. Предложение относно: Определяне на възнаграждение на Управителя на „МИР-И“ ЕООД,  ВхОБС – 79/19.04.2022 г.       

 

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

 

7. Предложение относно: Допълване състава на Комисията за разглеждане на молбите за отпускане на еднократна парична помощ на жители от община Етрополе, ВхОБС - 75/11.04.2022г.

 

Вносител: Марин Маринов – Председател на Общински съвет – Етрополе

 

8. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Дафина Иванова Димитрова, ВхОБС – 69/07.04.2022 г.

 

Вносител: Марин Маринов – Председател на Общински съвет - Етрополе

 

            9. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Олга Янкова Панкова, ВхОБС - 70/07.04.2022 г.

 

Вносител: Марин Маринов – Председател на Общински съвет - Етрополе

 

           10. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Кръстана Димитрова Петкова, ВхОБС - 71 /07.04.2022 г.

 

Вносител: Марин Маринов – Председател на Общински съвет - Етрополе

 

11. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Иван Христов Билев, ВхОБС - 72 /07.04.2022г.

 

Вносител: Марин Маринов – Председател на Общински съвет - Етрополе

 

           12.  Предложение относно: Определяне на представител на Община Етрополе в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, ВхОБС - 81/19.04.2022 г.

 

Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

 

 

 

 

 

Марин Маринов:  /п/      

 

 Председател на Общинския съвет

 

 

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?