Категории

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ Двадесет и седмо заседание на 29.12.2021 г. /сряда/

23 Декември 2021 | 10:42 Прочетена: 88

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ

 

Двадесет и седмо заседание

на  29.12.2021 г. /сряда/ от 17.30 часа

в Малкия салон на Народно читалище „Т. Пеев - 1871”втори етаж,

при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

            1. Предложение относно: Актуализация на бюджета на Община Етрополе, ВхОБС-334/21.12.2021г.

Вносител: Росица Христова – За Кмет на Община Етрополе

/Съгласно Заповед №РД-15-802/16.12.2021г./

            2. Предложение относноПриемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Етрополе за 2022 г., ВхОБС-327/15.12.2021г.

Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

3. Предложение относно: Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2022 година, ВхОБС-333/21.12.2021г.

Вносител: Росица Христова – За Кмет на Община Етрополе

 /Съгласно Заповед №РД-15-802/16.12.2021г./

4. Предложение относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Етрополе за 2022 г., ВхОБС-328/15.12.2021г.

Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

5. Предложение относно: Изменение на Решение №124 от 29.07.2014 год. /протокол №8/ на ОбС-Етрополе, ВхОБС-329/15.12.2021г.

Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

            6. Предложение относно:  Разрешаване изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №05147.271.3, находящ се в м. „Манастирско орище“ по кадастралната карта и кадастрални регистри за неурбанизираната територия на с. Бойковец,  ВхОБС-330/15.12.2021г.

Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

7. Предложение относно: Кандидатстване на ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ по Проект „Красива България“ 2022г. с проектно предложение: „Ремонт на сградата на Общинска администрация – Етрополе – 1-ви и 2-ри етаж“, ВхОБС-331/20.12.2021г.

Вносител: Росица Христова – За Кмет на Община Етрополе

 /Съгласно Заповед №РД-15-802/16.12.2021г./

 8. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Валерия Георгиева Христова, ВхОБС-323/13.12.2021г.

Вносител: Марин Маринов  –Председател на Общинския съвет

            9. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Даринка Цветкова Петкова, ВхОБС-324/13.12.2021г.

Вносител: Марин Маринов – Председател  на Общинския съвет

  

Марин Маринов:  /п/      

 Председател на Общинския съвет

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?