Категории

СЪОБЩЕНИЕ от 26.11.2021 г.

26 Ноември 2021 | 11:55 Прочетена: 120

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-720/25.11.2021 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е одобрен Проект за изменение на действащия ПУП - ПР в обхват: УПИ ІІІ-1697, УПИ V-1697, УПИ VІ-1697, УПИ VІІ-1697, УПИ ІХ-1697, УПИ Х-1697, УПИ ХІІ-1697, УПИ ХІІІ-1697 и УПИ ХІV-1697,  кв. 165 по плана на гр. Етрополе. 

Плана за Регулация и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.       

    

             гл. специалист „РПиОД”

                    Хр. Дочева                                                       (публикувано на  26.11.2021г.)

 

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?