Категории

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ Двадесет и шесто заседание на 30.11.2021 г. /вторник/ от 17.30 часа

22 Ноември 2021 | 13:27 Прочетена: 147

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ

 

Двадесет и шесто заседание

 на  30.11.2021 г. /вторник/ от 17.30 часа

 в Малкия салон на Народно читалище „Т. Пеев - 1871”втори етаж,

 при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.        Предложение относно: Обявяване на конкурс за избор на Управител на „Медицински център I – Етрополе“ ЕООД, ВхОБС-303/17.11.2021г.

 

Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

 

            2. Предложение относно: Приемане на Правилник за организацията, дейността и вътрешния трудов ред на Домашен социален патронаж в Община Етрополе, ВхОБС-302/17.11.2021г.

 

Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

 

 

            3. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост

 

УПИ IХ – 1697, квартал 168 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-289/16.11.2021г.

 

Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

 

 

4. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ X – 1697, квартал 166 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-290/16.11.2021г.

 

Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

 

 

5. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ ХХIII – 1825, квартал 78 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-291/16.11.2021г.

 

Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

 

 

6. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ  V– 1697, квартал 168 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-292/16.11.2021г.

 

Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

 

 

7. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ  VIII – 1697, квартал 166 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-293/16.11.2021г.

 

Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

 

 

            8. Предложение относно:  Разпореждане с имот – частна общинска собственост Продажба  УПИ VII-Детски дом, Квартал 167 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-305/17.11.2021г.

 

Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

 

 

9. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ  VIII – 960, общ.,  квартал 157 по ПУП на гр. Етрополе,, ВхОБС-306/17.11.2021г.

 

Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

 

 

10. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ I – „Атракционна зала”, квартал 140  по ПУП на гр. Етрополе

 

, ВхОБС-294/16.11.2021 г.

 

Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

 

 

11. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ ХIХ – 1885, квартал 197 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-295/16.11.2021г.

 

Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

 

 

12. Предложение относно:  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ ХII – 1488, квартал 129  по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-296/16.11.2021г.

 

Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

 

 

13. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ IV – 67, квартал 22 по ПУП на с. Рибарица, ВхОБС-297/16.11.2021г.

 

Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

 

 

14. Предложение относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд по реда на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, ВхОБС-307/17.11.2021г.

 

Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

 

 

15. Предложение относно: Предоставяне на общински имоти-полски пътища, попадащи в масиви за ползване по ч.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, ВхОБС-301/17.11.2021г.

 

Вносител: Марин Маринов – Председател  на Общинския съвет

 

 

 

            16. Предложение относно:  Учредяване право на прокарване на кабелна линия за обект: „Външно ел. захранване с отклонение от въздушна мрежа HH 1kV на „Приемник на ел. енергия“, находящ се в имот пл. №3219, кв. 178 по ПУП на гр. Етрополе, преминаваща през имоти общинска собственост в строителните граници на гр. Етрополе, ВхОБС-308/18.11.2021г.

 

Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

 

 

            17. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Йорданка Василева Мирчева, ВхОБС-299/17.11.2021г.

 

Вносител: Марин Маринов  –Председател на Общинския съвет

 

 

 

            18. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Ивайло Вичев Иванов, ВхОБС-300/17.11.2021г.

 

Вносител: Марин Маринов – Председател  на Общинския съвет

 

 
 

Марин Маринов:  /п/      

 Председател на

 

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?