Категории

Дирекция «Социално подпомагане» - Етрополе

11 Октомври 2021 | 08:22 Прочетена: 56

 ИНФОРМАЦИЯ

 

          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Във връзка с разпоредбата на чл. 7, ал. 1, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст се предоставят на семейството, при условие, че детето редовно посещава подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължително предучилищно образование на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.

 

               С настоящото Ви информираме, че съгласно приетите изменения и допълнения в Закона за училищното и предучилищното образование (ЗПУО), обнародван в Държавен вестник бр. 82 от 18 септември 2020 г., предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 4-годишна възраст на детето, като родителите избират една от формите на педагогическо взаимодействие, а държавата и общините се задължават да осигурят условия за обхват на децата в детските градини и групите за предучилищно образование. В срок до началото на учебната 2023 – 2024 година общините създават необходимите условия за осъществяване на задължителното предучилищно образование на децата на 4-годишна възраст в съответствие с изискванията на ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му, като за настоящата учебна година предучилищното образование е задължително за децата, които навършват 4-годишна възраст през 2021 г. от общините, които са осигурили условия за това, след прието Решение на Общинския съвет.

 

               С Решение на   Общинският съвет в Етрополе е въведено задължително предучилищно образование за децата, които навършват 4-годишна възраст през 2021 г. за учебната 2021-2022 година.

 

Информация за записаните деца в групите на предучилищното образование или за записаните ученици в съответната степен на училищното образование, се предоставя  ежемесечно по служебен ред от училищата и детските градини чрез Министерството на образованието и науката. В тази връзка Ви уведомяваме, че месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, отпуснати по реда на чл. 7 от ЗСПД, ще бъдат прекратени считано от 01.10.2021 г., при условие, че детето  ви не е записано за учебната 2021/2022г. 

 

В случай, че сте записали детето си в група за предучилищно образование за учебната 2021-2022 година, или го запишете в срок до 31.10.2021 г., е необходимо своевременно да представите в дирекция „Социално подпомагане“ - Етрополе Служебна бележка от съответната детска градина/училище, за да не бъдат предприети действия по прекратяване на помощта.

 

При записване на детето на по-късен етап може отново да подадете заявление-декларация за отпускане на помощта, като приложите необходимите документи и Служебна бележка от детската градина/училище.

 

Следва да имате предвид, че за децата от предучилищна възраст съществува изискване за редовно посещаване на подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължително предучилищно образование, като в случай на допуснати отсъствия повече от три дни през месеца без уважителни причини, изплащането на помощта се прекратява.

 

Дирекция „Социално подпомагане“ - Етрополе остава в готовност да Ви оказва нужното съдействие и подкрепа при възникнала необходимост, заявено желание и при стриктно спазване на нормативните разпоредби.

 

 

гр.Етрополе, 2180, ул.”Марийка Гаврилова” № 18 а, 0720/65071, 66071, 5043

 

dsp-etropole@asp.government.bg

 

 

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?