Категории

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ

29 Март 2021 | 17:45 Прочетена: 187

 

На 25 март, в малкия салон на НЧ „Тодор Пеев-1871“ се проведе редовно заседание на Общинския съвет – Етрополе. От заседанието по уважителни причини отсъстваха Христо Стаменов, Васил Стоев и Николай Иванов. Промени в дневния ред не бяха направени.

 

Първа точка от дневния ред бе Питане от групата от общински съветници  на коалиция „БСП за България“ . Питането бе във връзка с организацията на движението на ул. „Георги Бакалов“ в участъка на кръстовището с бул. „Ал. Стамболийски“ и кръстовището с ул. „Никола Вапцаров“. В отговора на общината се казва, че съгласно действащия ПУП на гр. Етрополе, одобрен със Заповед №0676/12.04.1977 на Окръжен народен съвет, между кв.116 и кв.117, по плана на гр. Етрополе е предвидена задънена улица, част от транспортно-техническата инфраструктура на гр. Етрополе. Задънена улица по смисъла на ЗУТ е улица, която осигурява достъп до ограничен брой урегулирани поземлени имоти, с широчина най-малко 3,5 м, а в градовете, когато задънената улица обслужва повече от 4 урегулирани поземлени имоти – най-малко 6 м. Макар и с изход към булеварда, улицата е с недостатъчната ширина за осигуряване на нормалното движение на пътно-транспортни средства. За осигуряване на безопасност в движението и с цел предотвратяване на пътно-транспортни произшествия, в този участък са поставени забранителни знаци.

 

Втора точка от дневния ред бе приета с 14 гласа „за“ относно Приемане на План за интегрирано развитие на община Етрополе за периода 2021-2027 г.  Планът е основен документ от системата за стратегическо планиране на регионалното и пространствено развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите   и потенциалите за развитие на общините и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционните програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. Планът определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките и с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план.

 

Точка три от дневния ред относно Приемане на отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Етрополе за периода от 01.07.2020г. до 31.12.2020 г., бе приета единодушно. За периода са взети общо 75 решения. В т.ч. касаещи дейности на ОбС – Етрополе – 1 брой, Общинска администрация – 74 броя, Изпълнени от ОбА – 66 броя, В процес на изпълнение – 1 брой, Неизпълнени 7 броя.

 

Следващата точка четири относно одобряване на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението за 2020 г. на Общинския план за развитие на община Етрополе 2014-2020 г., бе приета с 14 гласа „за“.

 

Точка пет от дневния ред относно Приемане на Отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. и Програма за закрила на детето в община Етрополе за 2021 г., бе приета единодушно. Отчетът е изготвен в резултат на реализираните дейности на ангажираните ведомства и институции, неправителствения сектор и други.  Програмата за 2021 г. е разработена въз основа на Конвенцията за правата на детето на ООН, Националната стратегия за детето, Стратегия за развитие на социалните услуги на община Етрополе и принципите в Закона за закрила на детето.

 

Шеста точка от дневния ред бе приета с 14 гласа „за“ относно Приемане на Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Етрополе, през 2020 г.

 

Следващата точка от дневния ред относно Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2020 г., бе приета от всички присъстващи общински съветници.

 

Осма точка от дневния ред бе приета с 14 гласа „за“ относно Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2021 година.

 

Точка девет бе приета единодушно относно Възмездно придобиване на право на собственост върху реална част от имот пл. №935, квартал 146 по ПУП на гр. Етрополе.

 

По точките 10, 11, 12, 13 и 14, свързани с имоти разпореждане частна общинска собственост, бяха приети от всички съветници.

 

По точките 15, 16 и 17 се взе Решение за прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска част.

 

Осемнадесета точка от дневния ред бе приета с 14 гласа „за“ относно Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична  общинска собственост, представляващ терен за поставяне на преместваем обект: Павилион за вестници и списания, съгласно подробна схема за разполагане.

 

Следващата точка деветнадесет бе приета единодушно относно Продажба на общинско жилище-апартамент №14, находящ се в квартал 132 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, ЕПЖБ №1, вх.Б, ет. 1.

 

Точка двадесет относно Разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 87391.376.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Ямна, м. „Отоките“, община Етрополе, бе гласувана със 14 гласа „за“ от всички общински съветници.

 

Приета бе двадесет и първа точка относно Приемане на Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Патронажна грижа“.

 

Точка двадесет и две бе приета единодушно относно Кандидатстване на община Етрополе за получаване на финансиране от Фонд „Социална закрила“ 2021 г. Общата стойност на проекта, с който общината ще кандидатства, възлиза на 35 495,00 с ДДС.

 

По точките 23, 24, 25 и 26 бяха взети Решения за отпускане на парични помощи на хора в нужда.

 

 

 

 

 

  

 

 

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?