Категории

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ С НОВ СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020Г.

03 Ноември 2020 | 11:41 Прочетена: 61

 

 

 

 

 

ДОГОВОР ЗА БФП № BG06RDNP001-8.004-0017-С01/08.10.2020г.

  

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ С НОВ СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020Г.

       

 

Община Етрополе и Държавен фонд „Земеделие“ подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за финансирането на проект „Намаляване на опасността от горски пожари на територията на Община Етрополе“ по процедура BG06RDNP001-8.004 по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

  Проектът е на обща стойност 1 813 165,75 лв., от които 1 541 190,89 лв. се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 271 974,86 лв. са национално съфинансиране.

 

Проектът включва следните дейности:

 

·      изграждане на нови горски пътища за противопожарни нужди с обща дължина 4,8 км. в землището на с. Брусен, община Етрополе;

 ·      изграждане на бетонен резервоар за вода с обем 100 куб.м. за борба с пожарите;

 ·      изграждане на минерализовани ивици и лесокултурни прегради.

 

Основната цел на проекта е да се постигне увеличаване на площите на общината с превантивни дейности срещу горски пожари, в резултат на което ще се подобри запазването на биологичното разнообразие и управлението на водите и почвите.

 

Крайният срок за изпълнение на проекта е 15.09.2023г.

 

 

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?