Категории

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ Осмо редовно заседание на 28.05.2020 г

22 Май 2020 | 15:26 Прочетена: 129

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ

 Осмо редовно заседание 

 на  28.05.2020 г. / четвъртък / от 17.30 часа

 в Малкия салон на Народно читалище „Т.Пеев-1871”-втори етаж

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

             1. Предложение относно: Приемане на годишния финансов отчет на „МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев” Етрополе” ЕООД за 2019 г.,  ВхОБС-130/21.05.2020 г.,

Вносител:  Пламен Патев-общински съветник и председател на ПК „Бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси”

 

             2. Предложение., относно: Приемане на годишния финансов отчет на „Медицински център І – Етрополе” ЕООД за 2019 г.,  ВхОБС-131/21.05.2020 г

Вносител: Пламен Патев-общински съветник и председател на ПК „Бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси”

 

           3.  Предложение относно: Приемане на годишния финансов отчет на „МИР-И” ЕООД, гр. Етрополе за 2019 г., ВхОБС-132/21.05.2020 г.

Вносител:  Пламен Патев-общински съветник и председател на ПК „Бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси”

 

           4. Предложение относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението за 2019г. на Общинския план за развитие на Община Етрополе 2014 – 2020г., ВхОБС-128/20.05.2020 г. 

Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

           5. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 година,  ВхОБС-124/19.05.2020 г. 

Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

6. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост

Продажба на имот № 642.15 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по §4, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Баш Самоков, ВхОБС-125/19.05.2020 г.

Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

           7. Предложение относно: Безвъзмездно придобиване правото на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, в полза на Община Етрополе  , по реда на чл. 54 от ЗДС,  ВхОБС-126/19.05.2020 г. 

Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

8. Предложение относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост,представляващ: кафе с бар на открито, находящо се в УПИ  I –  „Парк”, квартал 14  по подробния устройствен план на гр. Етрополе, ВхОБС-129/21.05.2020 г. 

Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

           9. Предложение относно: Учредяване право на прокарване на кабелна линия ниско напрежение за обект „Външно ел. захранване на втори етаж на административна сграда”, находяща се в УПИ I-„За производствени нужди”, кв. 10, гр. Етрополе, преминаваща през имот общинска собственост, находящ се в землището на гр. Етрополе, ВхОБС-127/20.05.2020 г. 

Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе

 

 10. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Стефка Георгиева Цветкова, ВхОБС-119/18.05.2020 г.

Вносител: Марин Маринов- Председател на Общинския съвет

 

          11. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Пламен Георгиев Марков, ВхОБС-120/18.05.2020 г.

Вносител: Марин Маринов- Председател на Общинския съвет

 

         12. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Данаила Илиева Михайлова,  ВхОБС-121/18.05.2020 г.,

Вносител: Марин Маринов- Председател на Общинския съвет

 

  13. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Цветан Димитров Ангелов , ВхОБС-122/18.05.2020 г.,

Вносител: Марин Маринов- Председател на Общинския съвет

 

 

Марин Маринов:  /п/      

 Председател на Общинския съвет

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?