Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

17 Февруари 2023 | 15:08 Прочетена: 131

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ

 

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 532/26.01.2023 г. /Протокол № 41/ на Общински съвет – Етрополе

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

            За продажба на недвижим поземлен имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 180/21.11.2000 г., представляващ: Незастроен урегулиран поземлен имот IIІ /три/ - 2017 /две хиляди и седемнадесет/, находящ се в квартал 162 /сто шестдесет и две/ по подробния устройствен план на гр. Етрополе, с площ от 470 /четиристотин и седемдесет/ кв.м.

            Търгът ще се проведе на 06.03.2023 г. от 11:00 часа, в административната сграда на Община Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 13.03.2023 г., в същия час, на същото място, при същите условия и ред.

            Търгът ще се проведе при следните условия:

1.      Начална тръжна цена:  8 700.00 /осем хиляди и седемстотин/ лева, без включен ДДС /облагаем/.

2.      Стъпка на наддаване: 435.00 /четиристотин тридесет и пет/ лева.

3.      Размерът на депозита за участие в търга е 609.00 /шестстотин и девет/ лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, сметка IBAN BG 17 CECB 9790 3343 1203 00, BICCECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, находяща се на II етаж, стая № 210 до 16:00 часа на 02.03.2023 г., а при повторен търг до 10.03.2023 г.

4.      Цена на тръжната документация: 60.00 /шестдесет/ лева, без включен ДДС /облагаем/, която може да бъде закупена до 02.03.2023 г., всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа, а при повторен търг до 10.03.2023 г. в сградата на общинска администрация – Етрополе, етаж I, гише „Каса”.

5.      Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден до деня преди провеждане на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

6.      Заявления за участие в търга се подават до 17:00 часа на 02.03.2023 г., а при повторен търг на 10.03.2023 г. в сградата на Общинска администрация – гр. Етрополе, на I етаж, гише „Деловодство”.

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж II, стая 212, тел. 0720/68212.

 

 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ    /п/

Кмет на Община Етрополе