Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

23 Юни 2022 | 14:40 Прочетена: 182

                                                 ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ

        На  основание  чл. 116  от  Наредба  №  5  за  общинската  собственост,  във  връзка
    чл. 35,  ал. 1 от  Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение  №  418 от                19.05.2022 г. /Протокол № 32/ на Общински съвет – Етрополе

                                      ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

        за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС №     923/02.11.2011 г., представляващ:
        Урегулиран  поземлен  имот  /УПИ/  Х – 171,  квартал  23  по  подробния  устройствен
    план на с. Брусен с урегулирана площ от 562 /петстотин шестдесет и два/ кв.м.
        Търгът  ще  се  проведе на 20.07.2022 г. от 10:00  часа  в  административната сграда на
    Община Етрополе, пл. „Девети септември“ № 1, стая 312, етаж трети.
        При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 27.07.2022 г., в същия     час, на същото място, при същите условия и ред.
        Търгът  ще се проведе при следните условия: 
        1. Начална тръжна цена:  6300.00 /шест хиляди и триста/ лева, без ДДС.
        2. Стъпка на наддаване: 441.00 /четиристотин четиридесет и един/ лева.
        3. Размерът за депозита за участие в търга е  630.00  /шестстотин и тридесет/ лева,     който следва да се внесе в банка ЦКБ АД,  клон Етрополе, по сметка  № IBAN BG 17 CECB     9790 3343 1203 00 BIC - CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе,     стая 210, втори етаж до 16:00 часа на 19.07.2022 г., а при повторен търг до 26.07.2022.
4. Цена  на  тръжната  документация:  60.00  лева,  без  включен  ДДС,  която  може  да
бъде закупена  до 19.07.2022 г. всеки   работен  ден от 8:00 до 16:00,  а при  повторен  търг  до
26.07.2022   в сградата на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, гише „Каса”.
           5.  Оглед    на   обекта   може   да   се  извършва   всеки   работен   ден   до  деня   преди  
провеждане на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.
           6.  Заявления  за  участие  в  търга  се  подават  до  17:00  часа  на  19.07.2022 г.,  а  при
повторен  търг  на  26.07.2022 г. в  сградата на  Общинска  администрация – Етрополе,  първи
етаж, гише «Деловодство».

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж ІІ, стая 212, тел.: 0720/68212.ДИМИТЪР ДИМИТРОВ      /п/
Кмет на Община Етрополе