Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

09 Май 2022 | 17:43 Прочетена: 203

                                                          ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ

На  основание  чл. 116  от  Наредба  №  5  за  общинската  собственост,  във  връзка
чл. 35,  ал. 1 от  Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение  №  392 от 31.03.2022 г. /Протокол № 30/ на Общински съвет – Етрополе,

                                              ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 1424/27.05.2013 г., представляващ:
Урегулиран  поземлен  имот  /УПИ/  I - общ.,квартал 10 по  подробния  устройствен
план на с. Лопян с урегулирана площ от 392 /триста деветдесет и два/ кв.м.
Търгът ще се  проведе на 26.05.2022 г. от 10.00 часа  в  административната сграда на
Община Етрополе, стая 312, етаж трети.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на  02.06.2022 г., в същия час, на същото място, при същите условия и ред.
Търгът  ще се проведе при следните условия:  
1.    Начална тръжна цена:  4100.00 /четири хиляди и сто/  лева, без ДДС.
2.    Стъпка на наддаване: 123.00 /сто двадесет и три/ лева.
3.    Размерът  за депозита за участие в търга е  200.00  /двеста/ лева,  който следва да 
се  внесе в банка  ЦКБ  клон Етрополе, по сметка  № IBAN BG 17 CECB 97903343 1203 00
BIC - CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, стая 210, втори
етаж до 16:00 часа на 25.05.2022 г., а при повторен търг до 01.06.2022 г.
4. Цена на  тръжната документация:  60.00  лева,  без включен ДДС,  която  може  да
бъде закупена до 25.05.2022 г. всеки  работен  ден от 8:00 до 16:00,  а при повторен търг до
01.06.2022   в сградата на общинска администрация – Етрополе, етаж І, гише „каса”.
5. Оглед  на  обекта може да се  извършва  всеки  работен  ден до деня  преди  датата
на провеждане на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.
6. Заявления  за  участие  в  търга  се  подават  до  17:00 часа  на  25.05.2022 г.,  а  при
повторен  търг на 01.06.2022 г. в сградата на  Общинска  администрация – Етрополе, първи
етаж, гише «Деловодство».

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж ІІ, стая 212, тел.: 0720/68212.ДИМИТЪР ДИМИТРОВ        /п/
Кмет на Община Етрополе