Категории

Заповед РД-15-171 от 11.04.2022 год. за откриване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина 28.04.2022 год.

11 Април 2022 | 15:28 Прочетена: 312

                                                    З А П О В Е Д № РД-15-171/11.04.2022 год.
                                                          
       На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 112  ал. 1 т. 1 от Закона за горите, чл. 5 ал. 1, т. 1, чл. 46 т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 15, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 от Наредба за условия и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни продукти и в изпълнение на Решение №367/29.12.2021 г. на Общинския съвет-Етрополе и утвърден график от Кмета на Община Етрополе