Категории

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

27 Април 2021 | 15:54 Прочетена: 217

На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост, във връзка с чл.14, ал. 7 от Закона за общинската собственост


                                 ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ:
Терен за поставяне на преместваем обект: Павилион за продажба на вестници и списания с площ от 5.70 кв. м., съгласно подробна схема за разполагане, одобрена от Главния архитект на Община Етрополе, находящ се на пл. „Девети септември“ по подробния устройствен план на Централна градска част на гр. Етрополе, за срок от 5 (пет) години.
           Търгът ще се проведе на 27.05.2021 г. от 10:00 часа, с повторен търг при неявяване на кандидати на 03.06.2021 г. в сградата на Общинска администрация - Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, ет. 3, стая 312.
Търгът ще се проведе при следните условия:
1. Начална тръжна (месечна) наемна цена в размер на 22.80 (двадесет и два и 0.80) лева, без включен ДДС.
2. Стъпка на наддаване 2.00 (два) лева.
3. Размерът на депозита за участие в търга е 2.00 (два) лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, по сметка № IBAN BG 17 CECB 9790  3343 1203 00 BIC - CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, стая № 210, втори етаж до 16:00 часа на 26.05.2021 г., а при повторен търг до 02.06.2021 година.
4. Цена на тръжната документация: 40.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 26.05.2021 г. всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа, а при повторен търг до 02.06.2021 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише „Каса”.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.
6. Заявления за участие в търга се подават в срок до 17:00 часа на 26.05.2021 г., а при повторен търг на 02.06.2021 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише “Деловодство”.
           За справки: Общинска администрация - Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68212.ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  /п/     
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ