Категории

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

27 Април 2021 | 15:43 Прочетена: 252

 

На основание чл. 116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 251/25.03.2021 г. на Общински съвет – Етрополе, 

 

 

 

            Община Етрополе обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 3118/22.05.2020 г. представляващ:

 

            Поземлен имот с идентификатор № 44313.83.58 /четири, четири, три, едно, три, точка осем, три, точка, пет, осем/, находящ се в землището на с. Лопян, местността „Лесков дол” с начин на трайно ползване „Гори и храсти в земеделска земя”, девета категория и с площ от 12.419 дка /дванадесет декара, четиристотин и деветнадесет кв.м./

 

            Търгът ще се проведе на 13.05.2021 г. от 10:00 часа в сградата на Община Етрополе, етаж ІІІ, стая 312.

 

            При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 20.05.2021 г. в същия час, на същото място и при същите условия.

 

Търгът ще се проведе при следните условия:

 

1.      Начална тръжна цена: 3 104.75 /три хиляди сто и четири и 0.75/ лева без ДДС..

 

2.      Стъпка на наддаване: 310.00 /триста и десет/ лева.

 

3.      Депозит за участие: 310.00 /триста и десет/ лева, който следва да се внесе до 16:00 часа на 12.05.2021 г., а при повторен търг на 19.05.2021 г.

 

4.      Цена на тръжната документация:  60.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 16.00 часа на 12.05.2021 г., а при повторен търг на 19.05.2021 г. в сградата на Община Етрополе, етаж І, гише каса.

 

5.      Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди датата на провеждане на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

 

6.      Заявления за участие в търга  се подават в деловодството на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, в срок до 17.00 часа на 12.05.2021 г., а при повторен търг на 19.05.2021 г.

 

 

 

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68257.

 

 

 

 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ    /п/

 

Кмет на Община Етрополе