Категории

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

22 Март 2021 | 11:10 Прочетена: 227

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,  във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 222/25.02. 2021 г./Протокол № 18/ на Общински съвет – Етрополе,
    Община Етрополе обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот  - частна общинска собственост , актуван с АОС № 1177/11.06.2012 г. , представляващ:
Имот № 641.63 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Баш Самоков“, с площ от 882.74 кв.м.  
Търгът ще се проведе на 15.04.2021 г. от 10.00 часа, в сградата на община Етрополе, стая 312.
    Търгът ще се проведе при следните условия:
1.    Начална тръжна цена: 3530.96, без ДДС.
2.    Стъпка на наддаване: 176.55 /сто седемдесет и шест 0.55/ лева.
3.    Депозит за участие:  353.00 /триста петдесет и три/ лева, който се внася в касата на общината до 16.00 часа на 14.04.2021 г.
4.    Цена на тръжната документация: 60.00 лева, без ДДС, която може да бъде закупена до 16.00 часа на 14.04.2021 г., в сградата на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, гише „каса”.
5.    Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.
6.    Заявления за участие в търга се подават в деловодството на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, в срок до 17.00 часа на 14.04.2021 г.

За справки: Общинска администрация–Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68257.


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ         /п/
Кмет на Община Етрополе