Категории

Община Етрополе обявява публичен търг с явно наддаване

22 Февруари 2021 | 18:51 Прочетена: 336

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,  във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 201/28.01. 2021 г./Протокол № 17/ на Общински съвет – Етрополе,

    Община Етрополе обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот  - частна общинска собственост , актуван с АОС № 657/22.07.2004 г. , представляващ:
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV – 197, квартал 42 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 775 кв.м., при граници: улица, УПИ III-198, УПИ V-365а,390 и озеленяване.
Търгът ще се проведе на 18.03.2021 г. от 10.00 часа, в сградата на община Етрополе, стая 312.
    Търгът ще се проведе при следните условия:
1.    Начална тръжна цена: 9300.00 /девет хиляди и триста/ лева, без ДДС.
2.    Стъпка на наддаване: 465.00 /четиристотин шестдесет и пет/ лева.
3.    Депозит за участие:  651.00 /шестстотин петдесет и един/лева, който се внася в касата на общината до 16.00 часа на 17.03.2021 г.
4.    Цена на тръжната документация: 60.00 лева, без ДДС, която може да бъде закупена до 16.00 часа на 17.03.2021 г., в сградата на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, гише „каса”.
5.    Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.
6.    Заявления за участие в търга се подават в деловодството на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, в срок до 17.00 часа на 17.03.2021 г.

За справки: Общинска администрация–Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68257.


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ         /п/
Кмет на Община Етрополе