Категории

Публичен търг с явно наддаване

29 Декември 2020 | 10:17 Прочетена: 399

Община Етрополе обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот  - частна общинска собственост , актуван с АОС № 572/26.04.2020 г. , представляващ:

Урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – 2018, находящ се в квартал 159 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 580 кв.м., при граници: бул. „Ал. Стамболийски, УПИ II – 2018 и от две страни улици.

Търгът ще се проведе на 28.01.2021 г. от 10.00 часа, в сградата на община Етрополе, стая 312.

Търгът ще се проведе при следните условия:

1. Начална тръжна цена: 4640.00 /четири хиляди шестстотин и четиридесет/ лева, без ДДС.

2. Стъпка на наддаване: 278.40 /двеста седемдесет и осем 0.40/ лева.

3. Депозит за участие:  464.00 /четиристотин шестдесет и четири/ лева, който следва да се внесе до 16.00 часа на 27.01.2021 г.

4. Цена на тръжната документация: 60.00 лева, без ДДС, която може да бъде закупена до 16.00 часа на 27.01.2021 г., в сградата на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, гише „каса”.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

6. Заявления за участие в търга се подават в деловодството на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, в срок до 17.00 часа на 27.01.2021 г.

 

За справки: Общинска администрация–Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68257.

 

 

 

РОСИЦА ХРИСТОВА                /п/

За Кмет на Община Етрополе

/Съгласно заповед № РД-15-706/16.12.2020 г./