Категории

Община Етрополе обявява публичен търг с явно наддаване

21 Септември 2020 | 10:13 Прочетена: 566

 

На основание чл. 116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 142/ 27.08.2020 г. на Общински съвет – Етрополе, 

 

 

 

Община Етрополе  обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 923/02.11.2020 г. представляващ:      

 

Незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х-171, кв. 23 по подробния устройствен план на с. Брусен, целият с площ от 562 /петстотин шестдесет и два/ кв.м., при граници:  улица с о.т. 67-75, УПИ VII-170, река Брусенска и УПИ VIII-209.

 

Търгът ще се проведе  на 15.10.2020 г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация – Етрополе, пл. Девети септември № 1, етаж ІІІ, стая 312.

 

            При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 22.10.2020 г. в същия час, на същото място и при същите условия.

 

Търгът ще се проведе при следните условия:

 

1.      Начална тръжна цена: 5620.00 /пет хиляди шестстотин и двадесет/, без ДДС.

 

2.      Стъпка на наддаване:  562.00 /петстотин шестдесет и два/ лева.

 

3.      Депозит за участие:, 562.00 /петстотин шестдесет и два/ лева.който следва да се внесе до 16.00 часа на 14.10.2020 г., а при повторен търг на 21.10.2020 г.

 

4.      Цена на тръжната документация:  60.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 16.00 часа на 14.10.2020 г. г., а при повторен търг на 21.10.2020 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, гише каса.

 

5.      Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди датата на провеждане на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

 

6.      Заявления за участие в търга  се подават в деловодството на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, в срок до 17.00 часа на 14.10.2020 г., а при повторен търг на 21.10.2020 г.

 

 

 

За справки: Общинска администрация–Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68257.

 

 

 

 

 

 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ     /п/

 

Кмет на Община Етрополе