Категории

Община Етрополе обявява публичен търг с явно наддаване

21 Септември 2020 | 10:12 Прочетена: 476

 

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,  във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 42/28.03.2019 г. на Общински съвет – Етрополе,

 

 

 

            Община Етрополе обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим мот  - частна общинска собственост , актуван с АОС № 1334/07.01.2013 г. , представляващ:

 

Реална част в размер на 1433 /хиляда четиристотин тридесет и три/ кв.м. от поземлен имот пл. № 285, попадащ в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХI – Детски дом, находящ се в квартал 31 по подробния устройствен план на с. Брусен, целият с площ от 5561 кв.м., с неуредени сметки по регулация, заедно с построената в него сглобяема едноетажна сграда тип

 

«Пионер» със застроена площ от 320 кв.м.

 

Търгът ще се проведе на 15.10.2020 г. от 10.0 часа, в сградата на община Етрополе, стая 312. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 22.10.2020 г.  в същия част, на същото място.

 

            Търгът ще се проведе при следните условия:

 

1.      Начална тръжна цена: 16570.00 /шестнадесет хиляди петстотин и седемдесет/ лева, без ДДС.

 

2.      Стъпка на наддаване: 500.00 /петстотин/ лева.

 

3.      Депозит за участие: 1000.00 /хиляда/ лева, който следва да се внесе до 16.00 часа на 14.10.2020 г., а при повторен търг на 21.10.2020 г.

 

4.      Цена на тръжната документация: 60.00 лева, без ДДС, която може да бъде закупена до 16.00 часа на 14.10.2020 г., а при повторен търг на 21.10.2020 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, гише каса”.

 

5.      Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

 

6.      Заявления за участие в търга се подават в деловодството на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, в срок до 17.00 часа на 14.10.2020 г., а при повторен търг на 21.10.2020 г.

 

 

 

За справки: Общинска администрация–Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68257.

 

 

 

 

 

 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ    /п/

 

Кмет на Община Етрополе