Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

24 Август 2020 | 14:10 Прочетена: 393

 

На основание чл. 116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 124/ 30.06.2020 г. на Общински съвет – Етрополе, 

 

Община Етрополе  обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 3118/22.05.2020 г. представляващ:      

 

Поземлен имот с идентификатор 44313.83.58, находящ се в землището на с. Лопян, местност «Лесков дол» с начин на трайно ползване «Гори и храсти в земеделска земя», девета категория с площ от 12.419 дка /дванадесет декара четиристотин и деветнадесет кв.м./, при граници: имоти с идентификатори 44313.83.12,  44313.83.57,  44313.122.12,  44313.140.66,  44313.83.157.

 

Търгът ще се проведе  на 24.09.2020 г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация – Етрополе, пл. Девети септември № 1, етаж ІІІ, стая 312.

 

            При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 01.10.2020 г. в същия час, на същото място и при същите условия.

 

Търгът ще се проведе при следните условия:

 

1.      Начална тръжна цена: 3104.75, без ДДС..

 

2.      Стъпка на наддаване:  310.00 /триста и десет/ лева.

 

3.      Депозит за участие: 310.00 /триста и десет/ лева, който следва да се внесе до 16.00 часа на 23.09.2020 г., а при повторен търг на 30.09.2020 г.

 

4.      Цена на тръжната документация:  60.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 16.00 часа на 23.09.2020 г. г., а при повторен търг на 30.09.2020 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, гише каса.

 

5.      Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди датата на провеждане на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

 

6.      Заявления за участие в търга  се подават в деловодството на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, в срок до 17.00 часа на 23.09.2020 г., а при повторен търг на 30.09.2020 г.

 

 

 

За справки: Общинска администрация–Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68257.

 

 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ     /п/

 

Кмет на Община Етрополе