Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

07 Юли 2020 | 15:24 Прочетена: 432

                                                           ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ 

На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост, във връзка с чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост


                                             ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:
Дневен детски център, част от Спортна зала № 1 „Чавдар”, обект: Реконструкция и модернизация на Спортна зала № 1 „Чавдар”, находяща се в УПИ IV – „Спортен терен”, кв. 86 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, актувана с АОС № 1324 от 13.12.2012 г., частта, която може да се ползва като самостоятелен обект и представляваща „Помещение № 37- Зала за празненства”, в това число: Зона кухня, Зона преобличане и санитарни възли с обща полезна площ от 84.60 кв. м., находящи се на кота -2.75, при граници: бул. „Партизански”, стълбищна площадка, коридор, помещение № 32 – треньори, помещение № 38 – Зала игри, за  срок от 5 (пет) години.
           Търгът ще се проведе на 22.07.2020 г. от 10:00 часа, с повторен търг при неявяване на кандидати на 29.07.2020 г. в сградата на Общинска администрация - Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, ет. 3, стая 312.
Търгът ще се проведе при следните условия:
1. Начална тръжна (месечна) наемна цена в размер на 296.10 (двеста деветдесет и шест и  0.10) лева, без включен ДДС.
2. Стъпка на наддаване 10.00 (десет) лева.
3. Размерът на депозита за участие в търга е 20.00 (двадесет) лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, по сметка № IBAN BG 17 CECB 9790  3343 1203 00 BIC - CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, стая № 210, втори етаж до 16:00 часа на 21.07.2020 г., а при повторен търг до 28.07.2020 година.
4. Цена на тръжната документация: 40.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 21.07.2020 г. всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа, а при повторен търг до 28.07.2020 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише „Каса”.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.
6. Заявления за участие в търга се подават в срок до 17:00 часа на 21.07.2020 г., а при повторен търг на 28.07.2020 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише “Деловодство”.
           За справки: Общинска администрация - Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68212.ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  /п/    
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ