Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

19 Юни 2020 | 11:55 Прочетена: 354

                                                              ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ 

На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост, във връзка с чл.14, ал. 7 от Закона за общинската собственост


                                           ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ:
Кафе с бар на открито с площ от 535 (петстотин тридесет и пет) кв. м., находящо се в УПИ I – Парк, кв. 14 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, актуван с АОС № 694 от 08.03.2005 г., за  срок от 5 (пет) години.
           Търгът ще се проведе на 07.07.2020 г. от 10:00 часа, с повторен търг при неявяване на кандидати на 14.07.2020 г. в сградата на Общинска администрация - Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, ет. 3, стая 312.
Търгът ще се проведе при следните условия:
1. Начална тръжна (месечна) наемна цена в размер на 267.50 (двеста шестдесет и седем и 0.50) лева, без включен ДДС.
2. Стъпка на наддаване 10.00 (десет) лева.
3. Размерът на депозита за участие в търга е 20.00 (двадесет) лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, по сметка № IBAN BG 17 CECB 9790  3343 1203 00 BIC - CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, стая № 210, втори етаж до 16:00 часа на 06.07.2020 г., а при повторен търг до 13.07.2020 година.
4. Поради сезонния характер на обекта достигнатата наемна цена да се дължи за периода от месец април до месец октомври включително.
5. Цена на тръжната документация: 40.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 06.07.2020 г. всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа, а при повторен търг до 13.07.2020 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише „Каса”.
6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.
7. Заявления за участие в търга се подават в срок до 17:00 часа на 06.07.2020 г., а при повторен търг на 13.07.2020 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише “Деловодство”.
           За справки: Общинска администрация - Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68212.ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ