Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

29 Април 2020 | 15:55 Прочетена: 452

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ

 

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

            За продажба на недвижим поземлен имот – частна общинска собственост представляващ: Незастроен урегулиран поземлен имот Х /десет/ -171 /сто седемдесет и едно/, находящ се в квартал 23 /двадесет и три/ по подробния устройствен план на с. Брусен с площ от 562 /петстотин шестдесет и два/ кв.м.

            Търгът ще се проведе от 11:00 часа на 21.05.2020 г., а при неявяване на кандидати с повторен търг на 28.05.2020 г., в сградата на общинска администрация – Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312.

            Търгът ще се проведе при следните условия:

1.                  Начална тръжна цена:  4 496.00 /четири хиляди четиристотин деветдесет и шест/ лева.

2.                  Стъпка на наддаване: 440.00 /четиристотин и четиридесет/ лева.

3.                  Депозит за участие: 440.00 /четиристотин и четиридесет/ лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, сметка IBAN BG 17 CECB 9790 3343 1203 00, BICCECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, находяща се на II етаж, стая № 210 до 16:00 часа на 20.05.2020 г., а при повторен търг до 27.05.2020 г.

4.                  Цена на тръжната документация: 60.00 /шестдесет/ лева, без ДДС, която се купува от Общински център за услуги и информация на гражданите - гише „каса” до 16:00 часа на 20.05.2020 г., а при повторен търг до 27.05.2020 г.

5.                  Оглед на обекта ще се извършва при нужда всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

6.                  Заявления за участие се подават в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише „деловодство”, находящо се на първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Етрополе до 17:00 часа на 20.05.2020 г., а при повторен търг на 22.04.2020 г.

 

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж II, стая 212, тел. 0720/68212.

 

 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ      /п/

Кмет на Община Етрополе