Категории

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

31 Октомври 2019 | 08:15 Прочетена: 707

                                                     ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ

                   На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,
                       във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и
                   Решение № 148/10.10.2019 г. /Протокол № 11/ на Общински съвет - Етрополе

                                       ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на Урегулиран поземлен имот II – Складова и производствена дейност и офиси, квартал 175 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 9455 /девет хиляди четиристотин петдесет и пет/ кв.м. – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1716/13.07.2015 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе, под № 52, том 2, вх. рег. № 343, партида 6074 от 15.07.2015 г.
    Търгът ще се проведе на 15.11.2019 г. от 10.00 часа В случай на неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 22.11.2019 г., в сградата на общинска администрация – Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312.
    Търгът ще се проведе при следните условия:
1.    Начална тръжна цена:  160735.00  лева.
2.    Стъпка на наддаване:   10000.00 лева.
3.    Депозит за участие в търга: 16000.00 лева, който следва да се внесе до 16.00 часа на 14.11.2019 г., а при повторен търг до 21.11.2019 г.
4.    Цена на тръжната документация:  60.00 лева, без ДДС, която се купува до 16.00
часа на 14.11.2019 г., а при повторен търг до 21.11.2019 г.
5.    Оглед на обекта ще се извършва при нужда всеки работен ден до деня преди
провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.
6.    Заявления за участие се подават в деловодството  на общинска администрация –
Етрополе, етаж I, в срок до 17.00 часа на 14.11.2019 г., а при повторен търг до 21.11.2019 г. 

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж II, стая 212, тел. № 0720/68257.РОСИЦА ХРИСТОВА         /п/
ВрИД Кмет на Община Етрополе
/Съгл. Решение № 144/11.09.2019 г. на ОбС – Етрополе/