Категории

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

31 Октомври 2019 | 08:09 Прочетена: 491

 

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ

 

 

 

На  основание  чл. 116, ал. 1 от  Наредба  №  5 за общинската  собственост,   във  връзка с чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 150/10.10.2019 г. /Протокол № 11/ на Общински съвет – Етрополе,

 

 

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

За  продажба   на   имот – частна  общинска собственост,  актуван с  АОС  №  119 от 
14.10.1998 г. съставляващ:  Имот № 201023, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Ябланица“ с начин на трайно ползване „нива“, пета категория  с площ от 7.752 дка /седем декара седемстотин петдесет и два кв.м./ при граници: Имоти № 000260 – полски път,  № 000272 – полски път, № 000257 – местен път  и  № 201024 – нива.
    Търгът ще се проведе на 15.11.2019 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация Етрополе, пл. „Девети септември“ № 1, етаж III, стая 312.
    При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на  22.11.2019 г., в същия час, на същото място и при същите условия.
            Търгът ще се проведе при следните условия:
1.    Начална тръжна цена: 46512.00/четиридесет и шест хиляди петстотин и дванадесет/ лева.
2.    Стъпка на наддаване  :  3000.00 /четири хиляди/ лева,
3.    Депозит за участие в търга: 4000.00 /пет хиляди/ лева,, който следва да се внесе до 16.00 часа на 14.11.2019 г., а при повторен търг на 21.11.2019 г.
4.    Цена на тръжната документация:  60.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 16.00 часа на 14.11.2019 г., а при повторен търг на 21.11.2019 г. в сградата на Общинска администрация Етрополе, етаж I, гише „каса“.
5.    Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 14.11.2019 г., а при повторен търг до 21.11.2019 г., след представен документ за закупена тръжна документация.
6.    Заявления за участие търга се подават в деловодството на Общинска администрация Етрополе, етаж I, в срок до 17.00 часа на 14.11.2019 г., а при повторен търг на 21.11.2019 г.
За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж II, стая 212, телефон: 0720/68257.РОСИЦА ХРИСТОВА           /п/
ВрИД Кмет на Община Етрополе
/Съгл. Решение № 144/11.09.2019 г. на ОбС – Етрополе/