Категории

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

31 Октомври 2019 | 08:05 Прочетена: 598

 

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ

 

На  основание  чл. 116, ал. 1 от  Наредба    5 за общинската  собственост,                                                                  във  връзка с чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 149/10.10.2019 г. /Протокол № 11/ на Общински съвет – Етрополе,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

За  продажба   на   имот – частна  общинска собственост,  актуван с  АОС  №  118 от 

14.10.1998 г. съставляващ:  Имот № 201022, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Ябланица“ с начин на трайно ползване „нива“, пета категория  с площ от 11.728 дка /единадесет декара седемстотин двадесет и осем кв.м./ при граници: Имоти № 000260 – полски път,  № 000272 – полски път, № 000148 – вътрешна река  и  № 201021 – нива.

            Търгът ще се проведе на 15.11.2019 г. от 10.30 часа в сградата на Общинска администрация Етрополе, пл. „Девети септември“ № 1, етаж III, стая 312.

            При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на  22.11.2019 г., в същия час, на същото място и при същите условия.

            Търгът ще се проведе при следните условия:

1.      Начална тръжна цена: 70368.00/седемдесет хиляди триста шестдесет и осем/лева

2.      Стъпка на наддаване  :  4000.00 /четири хиляди/ лева,

3.      Депозит за участие в търга: 5000.00 /пет хиляди/ лева,, който следва да се внесе до 16.00 часа на 14.11.2019 г., а при повторен търг на 21.11.2019 г.

4.      Цена на тръжната документация:  60.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 16.00 часа на 14.11.2019 г., а при повторен търг на 21.11.2019 г. в сградата на Общинска администрация Етрополе, етаж I, гише „каса“.

5.      Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 14.11.2019 г., а при повторен търг  до 21.11.2019 г., след представен документ за закупена тръжна документация.

6.      Заявления за участие търга се подават в деловодството на Общинска администрация Етрополе, етаж I, в срок до 17.00 часа на 14.11.2019 г., а при повторен търг на 21.11.2019 г.

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж II, стая 212, телефон: 0720/68257.

 

 

 

РОСИЦА ХРИСТОВА                /п/

ВрИД Кмет на Община Етрополе

/Съгл. Решение № 144/11.09.2019 г. на ОбС–Етрополе/