Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

19 Юли 2019 | 08:47 Прочетена: 540

                                                             ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ

На  основание  чл. 116, ал. 1 от  Наредба  №  5 за общинската  собственост,  във  връзка с чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 93/28.06.2019 г. /Протокол № 6/ на Общински съвет – Етрополе,

                                               ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За  продажба   на   имот – частна  общинска собственост,  актуван с  АОС  №  120 от  14.10.1998 г. съставляващ:  Имот № 205003, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Върбака“ с начин на трайно ползване „нива“, пета категория  с площ от 1.383 дка / един декар триста осемдесет и три кв.м./ при граници: Имоти № 205006 – нива, № 000100- канал, № 000209 – полски път  и  № 205004 – нива.
    Търгът ще се проведе на 15.08.2019 г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация Етрополе, пл. „Девети септември“ № 1, етаж III, стая 312.
    При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 30.08.2019 г., в същия час, на същото място и при същите условия.
            Търгът ще се проведе при следните условия:
1.    Начална тръжна цена: 829.80 /осемстотин двадесет и девет и 0.80/ лева.
2.    Стъпка на наддаване  :    82.00 /осемдесет и два/ лева,
3.    Депозит за участие в търга: 82.00 /осемдесет и два/ лева,, който следва да се внесе до 16.00 часа на 14.08.2019 г., а при повторен търг на 29.08.2019 г.
4.    Цена на тръжната документация:  60.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 16.00 часа на 14.08.2019 г., а при повторен търг на 29.08.2019 г. в сградата на Общинска администрация Етрополе, етаж I, гише „каса“.
5.    Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 14.08.2019 г., а при повторен търг  до 29.08.2019 г., след представен документ за закупена тръжна документация.
6.    Заявления за участие търга се подават в деловодството на Общинска администрация Етрополе, етаж I, в срок до 17.00 часа на 14.08.2019 г., а при повторен търг на 29.08.2019 г.
За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж II, стая 212, телефон: 0720/68257.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
Кмет на Община Етрополе

Изготвил:
Пенка Иванова

Съгласувал:
Даринка Петкова
Н-к отдел „УОСИРЖП“

Съгласувал:
Бистра Павлова
Юрисконсулт

Съгласувал:
Росица Христова
Заместник - Кмет