Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

21 Юни 2019 | 16:49 Прочетена: 523

                                                          ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ
       
                        На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,
                           във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и
                         Решение № 85/30.05.2019 г. /Протокол № 5/ на Общински съвет - Етрополе


                                            ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

    За продажба на УПИ ХХХVI - 2018, квартал 181 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 643 /шестстотин четиридесет и три/ кв.м. – частна общинска собственост, актуван с АОС № 223/30.11.2000 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе, под № 188, том 2, ок 402, вх. рег. № 440 от 20.05.2005 г.
    Търгът ще се проведе на 16.07.2019 г. от 10.00 часа В случай на неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 23.07.2019 г., в сградата на общинска администрация – Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312.
    Търгът ще се проведе при следните условия:
1.    Начална тръжна цена:  6430.00  лева.
2.    Стъпка на наддаване:   450.00 лева.
3.    Депозит за участие: 643.00 лева, който следва да се внесе до 16.00 часа на
15.07.2019 г., а при повторен търг до 22.07.2019 г.
4.    Цена на тръжната документация:  60.00 лева, без ДДС, която се купува до 16.00
часа на 15.07.2019 г., а при повторен търг до 22.07.2019 г.
5.    Оглед на обекта ще се извършва при нужда всеки работен ден до деня преди
провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.
6.    Заявления за участие се подават в деловодството  на общинска администрация –
Етрополе, етаж I, в срок до 17.00 часа на 15.07.2019 г., а при повторен търг до 22.07.2019 г. 

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж II, стая 212, тел. № 0720/68257.ДИМИТЪР ДИМИТРОВ     /п/
Кмет на Община Етрополе