Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

21 Май 2019 | 15:02 Прочетена: 573

                                                             ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ 


                                   На основание чл. 116 от Наредба № 5 за общинската собственост,
                                      във връзка с чл.14, ал. 7 от Закона за общинската собственост


                                              ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ


за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ:
Помещение – магазин, находящо се в масивна търговска сграда на един етаж, построена в УПИ I – „За обществено обслужващи дейности и общински пазар”, кв. 201 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, актуван с АОС № 1560 от 25.03.2014 г., с площ от 54.00 (петдесет и четири) кв. м., за срок от 5 (пет) години.
           Търгът ще се проведе на 13.06.2019 г. от 10.00 часа, с повторен търг при неявяване на кандидати на 20.06.2019 г. в сградата на Общинска администрация - Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, ет. 3, стая 312.
Търгът ще се проведе при следните условия:
1. Начална тръжна (месечна) наемна цена в размер на 324.00 (триста двадесет и четири) лева, без включен ДДС.
2. Стъпка на наддаване 20.00 (двадесет) лева.
3. Размерът на депозита за участие в търга е 30.00 (тридесет) лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, по сметка № IBAN BG 17 CECB 9790  3343 1203 00 BIC - CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, стая № 210, втори етаж до 16.00 часа на 12.06.2019 г., а при повторен търг до 19.06.2019 година.
4. Цена на тръжната документация: 40.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 12.06.2019 г. всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа, а при повторен търг до 19.06.2019 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише „Каса”.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.
6. Заявления за участие в търга се подават в срок до 17.00 часа на 12.06.2019 г., а при повторен търг на 19.06.2019 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише “Деловодство”.
           За справки: Общинска администрация - Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68212.ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  /п/        
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ