Категории

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

23 Април 2019 | 15:42 Прочетена: 525

                                                           ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ 


На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост,  във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост


                                            ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ


за продажба на недвижим имот -  частна общинска собственост, представляващ:
Помещение за офис със застроена площ от 31.00 (тридесет и един) кв. м., находящо се на първия етаж от триетажната административна сграда, построена в УПИ IV – „За търговия, обществено обслужване и административна сграда и гаражи”, кв. 198 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, с административен адрес булевард „Руски” № 88, актуван с Акт за частна общинска собственост № 78 от 29.04.1997 г., заедно с правото на строеж.
           Търгът ще се проведе на 20.05.2019 г. от 11:00 часа, с повторен търг при неявяване на кандидати на 28.05.2019 г. в сградата на Общинска администрация - Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, ет. 3, стая 312.
Търгът ще се проведе при следните условия:
1. Начална тръжна цена в размер 31 000.00 (тридесет и една хиляди) лева, без включен ДДС.
2. Стъпка на наддаване 930.00 (деветстотин и тридесет) лева.
3. Размерът на депозита за участие в търга е 1 550.00 (хиляда петстотин и петдесет) лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, по сметка № IBAN BG 17 CECB 9790  3343 1203 00 BIC - CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, стая № 210, втори етаж до 16:00 часа на 17.05.2019 г., а при повторен търг до 27.05.2019 година.
4. Цена на тръжната документация: 60.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 17.05.2019 г. всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа, а при повторен търг до 27.05.2019 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише „Каса”.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.
6. Заявления за участие в търга се подават в срок до 17:00 часа на 17.05.2019 г., а при повторен търг на 27.05.2019 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише “Деловодство”.
           За справки: Общинска администрация - Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68212.ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  /п/        
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ