Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

27 Март 2019 | 09:56 Прочетена: 525

                                                      ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ 

                           На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост,
                        във връзка с чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост


                                              ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:
Помещение – магазин за промишлени стоки с площ от 50.00 (петдесет) кв. м., актуван с АОС № 94 от 05.12.1997 г., находящ се на бул. „Руски” № 100, първия етаж, между оси 24-26, жилищен блок № 1, построен в УПИ II – „За жилищно строителство”, кв. 90 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, за  срок от 5 (пет) години.
           Търгът ще се проведе на 16.04.2019 г. от 10.00 часа, с повторен търг при неявяване на кандидати на 23.04.2019 г. в сградата на Общинска администрация - Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, ет. 3, стая 312.
Търгът ще се проведе при следните условия:
1. Начална тръжна (месечна) наемна цена в размер на 300.00 (триста) лева, без включен ДДС.
2. Стъпка на наддаване 20.00 (двадесет) лева.
3. Размерът на депозита за участие в търга е 30.00 (тридесет) лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, по сметка № IBAN BG 17 CECB 9790  3343 1203 00 BIC - CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, стая № 210, втори етаж до 16.00 часа на 15.04.2019 г., а при повторен търг до 22.04.2019 година.
4. Цена на тръжната документация: 40.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 15.04.2019 г. всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа, а при повторен търг до 22.04.2019 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише „Каса”.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.
6. Заявления за участие в търга се подават в срок до 17.00 часа на 15.04.2019 г., а при повторен търг на 22.04.2019 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише “Деловодство”.
           За справки: Общинска администрация - Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68212.ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  /п/        
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ