Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

24 Януари 2019 | 14:43 Прочетена: 731

                             На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,
                                     във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост


                                        ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на Имот № 642.53 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в землище Етрополе, местност «Баш Самоков» с площ от 426.18 кв.м. – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1135/06.06.2012 г.
Търгът ще се проведе на 15.02.2019 г. от 10.00 часа, в сградата на община Етрополе, стая 312. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 22.02.2019 г.  в същия част, на същото място.
    Търгът ще се проведе при следните условия:
1.    Начална тръжна цена: 1704.72 лева, без ДДС.
2.    Стъпка на наддаване: 100.00 лева.
3.    Депозит за участие: 170.00 лева, който следва да се внесе до 16.00 часа на 14.02.2019 г., а при повторен търг на 21.02.2019 г.
4.    Цена на тръжната документация: 60.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 16.00 часа на 14.02.2019 г., а при повторен търг на 21.02.2019 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, гише „каса”.
5.    Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.
6.    Заявления за участие в търга се подават в деловодството на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, в срок до 17.00 часа на 14.02.2019 г., а при повторен търг на 21.02.2019 г.
За справки:
      Общинска администрация – Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68257.ДИМИТЪР ДИМИТРОВ    
Кмет на Община Етрополе