Категории

О Б Я В Л Е Н И Е № 240/28.04.2023г.

29 Май 2023 | 11:14 Прочетена: 75

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, при условията на чл. 61, ал.1 от АПК съобщава на Венелин Митков Кръстев и Петър Венелинов Кръстев, с последен известен адрес: гр.Бяла Слатина, ул.„Климент Охридски” №118- заинтересовани лица, по смисъла на чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ, че  е изработен проект за ПУП – ПРЗ (план за регулация и застрояване) в обхвата на УПИ І-„За озеленяване” и УПИ Х-49 в кв. 19 по плана на с. Рибарица, общ. Етрополе. Същият е изработен при условията на чл. 134, ал.2, т.1 от ЗУТ и § 8, ал.1 и ал.2, т.2 и т.3 от ПР на ЗУТ и касае приобщаване на частта от имот пл. №49, предвидена за озеленяване към УПИ Х-49 и поставяне на вътрешната регулационна линия на новообразувания УПИ в съответствие с имотната граница на ПИ №48  в кв.19 по плана на с.Рибарица.

   Проектът е изложен в Общинска администрация Етрополе, отдел „ТСУ”, стая №102 /тел.68239/ за обявяване на заинтересуваните всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

   На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление имате право да подадете писмени възражения, предложения и искания по проекта, до общинската администрация.  

 

    (Публикувано на 29 Май 2023г.)

 

   ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”