Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

26 Май 2023 | 14:11 Прочетена: 14

О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е

 

            На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

 

                                                      С Ъ О Б Щ А В А ,

 

че с решение № 583 от 27.04.2023г. /протокол № 45/ на Общински съвет - Етрополе е одобрено задание и разрешено изработване, чрез възлагане от собственика на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 05147.259.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бойковец, м. „Плачков дол”, с цел провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделския имот за неземеделски нужди - За жилищно застрояване.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

 

          (Публикувано на 26 Май 2023г.)

 

          ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”