Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

22 Май 2023 | 11:19 Прочетена: 46

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

 

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

 

че със заповед № РД-15-304/19.05.2023 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване, чрез възлагане от собствениците на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и План за застрояване за УПИ ІІ-„Обществено обслужващи дейности”,  кв. 16 по плана на гр. Етрополе, изменение отреждането на УПИ-то и начина на застрояване.

Заповедта с придружаващите я документи е на разположение в  отдел „ТСУ,ИПиЕ”,  стая 102 ( тел. 68250).                                                     

 

 

        Хр. Дочева                                                        (публикувано на 22.05.2023 г.)

Гл. специалист „РПиОД”