Категории

СЪОБЩЕНИЕ от 22.05.2023 г.

22 Май 2023 | 11:18 Прочетена: 33

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-301/19.05.2023 г. на Кмета на Община Етрополе е одобрен Проект за ПУП - ПЗ (план за застрояване) за поземлен имот с идентификатор 27632.66.267,  м. „Котката”, по КККР на гр. Етрополе.

Плана за Застрояване и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

         На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.      

   

             гл. специалист „РПиОД”

                    Хр. Дочева                                                       (публикувано на  22.05.2023г.)