Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

17 Март 2023 | 16:04 Прочетена: 20

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията и § 4, ал. 2 ат ДР на ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на:

Мария Лазарова Тодорова
гр.София, ЖК„Младост І” бл.91, вх.Б, ет.6, ап.69

Валентин Иванов Велков
     гр. Банкя, ул.„Гео Милев” № 47

Любомир Лазаров Гевезов и
Стефка Лакова Гевезова
гр.Хасково, ул.„Цар Иван Асен ІІ” бл.35, вх.А, ет.3, ап.9

Веска Веселинова Сивова
гр.Асеновград, ул.„Хаджи Димитър” № 11

     Владимир Тодоров Гевезов
гр.София, ЖК „Хиподрума” бл.128, вх.А, ет. 4, ап.12

Емил Борисов Иванов
гр.София, ул. „Ген. Гурко” бл. 68, ет.3, ап. 7

Лазар Василев Гевезов
гр.Пловдив, ЖК „Тракия” бл.292, вх.А, ет.6, ап.17

Гаврил Петров Гевезов
гр.София, ЖК „Захарна фабрика” бл.56, ет.4, ап.15

Марин Найденов Маринов,
Ивелин Маринов Найденов и
Нарцис Маринов Найденов
гр. Етрополе, бул.„Георги Антонов” № 9

Александър Стефанов Сукнаров
гр.Пловдив, ул. „Мургавец” бл.7, ет.2, ап.6

заинтересовани лица, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, че със заповед №РД-15-146/21.02.2023г. на Зам.-кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в обхвата на УПИ ХХІ „Детски дом” в кв. 31 по плана на с.Брусен, общ. Етрополе, съгласно който се обособяват два нови самостоятелни УПИ: УПИ ХХХІІІ за поземлен имот №285, с отреждане за „За жилищно строителство и обществено обслужване”, нов УПИ за останалата част от УПИ ХХІ- „Детски дом” и обособяване на нова улица тупик о.т.65а - о.т.65б с напречен профил от 4.50м. за осигуряване на достъп до новообразувания УПИ ХХІ-„Детски дом”.
         Проектът с издадената заповед е изложен в Общинска администрация Етрополе, дирекция „ТСУ”,   стая №102 /тел. 68239/ за обявяване на заинтересуваните лица всеки работен ден, в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа.
    На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от поставяне на съобщението и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваните лица имат право да обжалват издадената заповед, чрез Община Етрополе до Софийски административен съд.

(Публикувано на 17 Март 2023г.)

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”