Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 6-1/16.03.2023 г.

16 Март 2023 | 14:40 Прочетена: 28

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 6/15.03.2023 г. за строеж на “Постройка на допълващо застрояване” /за съхранение на инвентар/, находяща се в УПИ ХХХІІ-14, кв. 3,  по плана на в.з. Рибарица.
Разрешението за строеж и приложението към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00ч.
    На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област  в 14-дневен срок от съобщението.

          гл. специалист „РПиОД”                          (публикувано на 16.03.23 г.)                             
                  /Хр. Дочева/