Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

15 Март 2023 | 13:37 Прочетена: 39

                                                        О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

                                                                    Отдел  “ТСУ,ИПиЕ”

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, ал. 1 от ДР на ЗУТ и чл. 61 от АПК


                                                                      С Ъ О Б Щ А В А

На Дора Михайлова Джамбазова, с последен известен адрес: гр. Варна,  ж.к. „Владислав Варненчик”, бл. 228, вх. 2, ет. 9, ап. 69,
 заинтересувано лице по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ,

че е изготвен проект за изменение на ПУП - ПЗ и РУП за  УПИ VІ-1097,1098, кв. 85 по ПУП на гр. Етрополе.
Проектът е изложен в Общинската администрация, в отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваните лица всеки ден от 8.00 до 17.00ч.
    На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в  14 (четиринадесет) дневен срок от поставяне на съобщението на таблото и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваното лице има право да подаде писмени възражения и предложения по проекта до Общинската администрация гр. Етрополе.

            15.03.2023 г                                  гл. специалист „РПиОД”
                                                                          /Хр. Дочева/