Категории

О Б Я В Л Е Н И Е от 14.03.2023 г.

14 Март 2023 | 14:12 Прочетена: 33

Община Етрополе, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП -  Парцеларен план за трасе на  два броя електрокабелни линии 20 КV, преминаващо през имоти общинска и държавна собственост, землището на с. Рибарица и на гр. Етрополе, към ФвЕЦ в поземлени имоти № № 62582.409.112, м. „Здравеца” по КККР на с. Рибарица и  44313.93.25, м. „Падеш” по КККР на с. Лопян.
 Проектът и придружаващата го документация са изложени в сградата на Общинската администрация, етаж 1, стая № 102.
     На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” – бр. 23 от 14.03.2023 г., заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения и предложения по проекта до Общинската администрация.

Христина Дочева                                                       (публикувано на 14.03.2023)
Главен спец. „РПиОД”