Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

14 Март 2023 | 10:21 Прочетена: 30

Община Етрополе, отдел “ТСУ,ИПиЕ” съобщава, че на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията,   с  Р Е Ш Е Н И Е  № 550 от 23.02.2023 г., Общинският съвет -  Етрополе е одобрил проект за изменение на Подробния устройствен план на гр. Етрополе, Софийска област в частта на улица с о.т. 479-474а-474, между квартали 132, 133 и 228,  както следва:
- изменение на улично регулационната линия, поставянето й в съответствие с имотните граници на имот пл. № 1563 в частта предвидена за отчуждаване;
-  изменение на улично регулационната линия на УПИ І-„Техническо училище по сградостроителство и общежитие”, кв. 133, поставянето й по изградената ограда на училището;
- премахване на осови точки №№ 479, 479а, 479б и 474б и проектиране на нова о.т. 479д;
- обособяване на улично озеленяване пред УПИ ІV-1563, УПИ V-1563 и УПИ VІ-1563, кв. 228, гр. Етрополе.
Решението и проектът са изложени в Общинската администрация, в отдел  „ТСУ,ИП и Е”, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00ч.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” (ДВ, бр.23/14.03.2023 г.),  решението подлежи на обжалване чрез Община Етрополе до Административен съд – София област.

гл. специалист „РПиОД”                              (публикувано на  14.03.2023 г)
         /Хр. Дочева/