Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

16 Януари 2023 | 11:08 Прочетена: 49

                                  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

                                               О Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е  С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-021/13.01.2023 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП на гр. Етрополе в частта на улица тупик с о.т. 418-419- изменение на уличната регулация, обособяване на нов УПИ ХІ с отреждане „За техническа инфраструктура-Паркинг”.
Заповедта с придружаващите я документи е на разположение в  отдел „ТСУ,ИПиЕ”,  стая 102 ( тел. 68250).                                                     
На основание чл. 124б,     ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

    Христина Дочева                                                     (публикувано на 16.01.2023 г.)
Главен спец. „РПиОД”